Budowla hydrotechniczna

  Budownictwo, Instalacje

Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z wód.
Wśród budowli hydrotechnicznych możemy wyróżnić:

 • śródlądowe budowle hydrotechniczne
 • morskie budowle hydrotechniczne 

Budowle hydrotechniczne na śródlądziu to:

 • jazy
 • zapory
 • śluzy wodne
 • elektrownie wodne
 • wały przeciwpowodziowe
 • kanały i zbiorniki

Budowle hydrotechniczne morskie to za rozporządzeniem Dz.U. nr 101 poz. 645 – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie:

 • budowle portowe, usytuowane na obszarze portów morskich, w szczególności falochrony, łamacze fal, nabrzeża przeładunkowe i postojowe, wysepki, pochłaniacze fal, bulwary spacerowe,
 • budowle przystani morskich, usytuowane na obszarze przystani morskich, w szczególności wysepki cumowniczo-przeładunkowe, pomosty przeładunkowe,
 • budowle ochrony brzegów morskich, w szczególności opaski i ostrogi brzegowe, falochrony brzegowe, progi podwodne, okładziny, wały przeciwsztormowe, zejścia na plażę,
 • konstrukcje stałych morskich znaków nawigacyjnych, w szczególności latarnie i radiolatarnie morskie usytuowane na lądzie i na akwenach morskich, stawy lądowe i nawodne, nabieżniki i świetlne znaki nawigacyjne, dalby nawigacyjne,
 • kanały i śluzy morskie,
 • budowle związane z komunikacją lądową, w szczególności kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, mosty portowe, tunele podmorskie,
 • budowle związane z ujęciami morskich wód powierzchniowych, w szczególności czerpnie wody, rurociągi albo tunele podwodne, zbiorniki magazynowe wody,
 • budowle związane ze zrzutem wód do morza, w szczególności rurociągi podwodne zrzutu ścieków, konstrukcje zrzutu wody chłodzącej,
 • budowle służące rekreacji plażowej, w szczególności mola spacerowe i zjeżdżalnie wodne

LEAVE A COMMENT